måndag 2 maj 2011

Årsmöte & Byråledardag

När: fredag 27 maj, kl 09.30 - registrering i samband med servering av kaffe, kl 10.00 – årsmöte

Var: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Direkt efter årsmötet kl 11.00 berättar ordföranden i frågdekommittéerna om sitt arbete.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse och verksamhetsberättelse hålles tillgängliga för medlemmarna vid förbundets kansli och kan efter begäran sändas till medlem som uppger sin postadress.

Anmälan sker till: https://komm.wufoo.com/forms/arsmate-2011/ senast tre arbetsdagar före årsmötet (24 maj).

OBSERVERA att i det fall någon annan än vd/firmatecknare anmäls att företräda bolaget ska också en underskriven fullmakt (http://reklamvarlden.se/fullmaktarsmote.pdf) sändas till Sveriges Kommunikationsbyråer eller tas med till årsmötet.

På årsmötet kommer följande frågor att tas upp till behandling:

1. Årsmötets behöriga utlysande

2. Val av ordförande och sekreterare

3. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll

4. Fastställande av dagordning

5. Föredragning av verksamhetsberättelsen samt styrelsens årsredovisning

6. Föredragning av revisorsberättelse

7. Fastställande av balansräkning

8. Beslut angående disponering av vinst/förlust

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

10. Fråga om val av styrelseledamöter

11. Fråga om val av två revisorer och två revisorssuppleanter:
12. Tillsättning av valnämnd

13. Övriga frågor


Stockholm den 2 maj 2011
, Sveriges Kommunikationsbyråer

Jessica Bjurström,
Vd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar